Manifesto Galiza Pura

1.- Pedimos a construcción dunha Grande Galiza que reuna a todos/as os/as galegos en función do direito dos povos a dispor de si mesmos.

2.- Pedimos a igualdade de direitos do povo galego a respeito de outras nacións, a abrogación da Constitución Española e a "carta outorgada" que supón o actual Estatuto de Autonomia.

3.- Pedimos a reunificación terriotrial da nosa Pátria, actualmente dividida en 8 províncias baixo domínio español: A Coruña, Lugo, Ourense, Ponte Vedra, Astúrias, Leon, Zamora e Cáceres.

4.- Unicamente os cidadáns/as desfrutarán de todos os direitos civís. Para ser cidadán/a hai que ter sangue celta ou ser outorgada a cidadania por méritos realizados en prol da causa da liberación nacional de Galiza.

5.- Os non cidadáns non poden viver en Galiza máis que como hóspedes, e deben someter-se á xurisdición sobre extranxeiros.

6.- O direito a fixar a dirección e as leis do Estado esta reservado únicamente aos cidadáns. Pedimos pois que toda función pública, de calqueira natureza, quede vetada aos non-cidadáns/as. Combatimos a práctica caciquil, xeradora de corrupcións, de concesión de cárregos por relacións clientelares sen preocupar-se nen do caracter nen das capacidades.

7.- Pedimos que o Estado se comprometa a procurar médios de existéncia a todos os cidadáns/as. Se esta país non pode alimentar a toda a povoación, os españois haberan de ser expulsados da Céltia.

8.- Hai que impedir calqueira nova emigración de galegos/as. Pedimos que todos os galegos/as estabelecidos no extranxeiro consideren o seu retorno á Pátria.

9.- Todos os cidadáns/as teñen os mesmos direitos e os mesmos deberes.

10.- O primeiro deber de todo cidadán/a é traballar, física ou intelectualmente para contribuír á construción da Grande Galiza.

11.- Pedimos a nacionalización de todas as empresas que hoxe en dia supoñen sectores estratéxicos para o noso povo e estan en mans ou ao servizo de intereses extranxeiros.

12.- Pedimos a participación do estado nos benefícios das grandes empresas nos casos en que estas non estean xestionadas directamente polos traballadores.

13.- Pedimos un aumento substancial nas pensións dos retirados.

14.- Pedimos a creación e a protección dun povo galego sano, a entrega inmediata dos grandes almacéns extranxeiros á administración comunal e o seu aluguer, a baixo prezo, aos pequenos comerciantes. Debe de conceder-se prioridade aos pequenos comerciantes e industriais para calqueira contrata co Estado, coas Bisbarras, Concellos ou parróquias.

15.- Pedimos unha loita sen trégua contra aqueles que coas suas actividades perxudican o interese público. Narcotraficantes, banqueiros, corruptos deben de ser castigados ás máximas penas, sen consideración á sua adscripción ideolóxica ou raza.

16.- Pedimos que un Direito Civil Galego, tradicionalmente de adscripción indoeuropea, substitua ao Direito Latino, servidor dunha conceición egoísta do mundo.

17.- A extensión da nosa infraestrutura escolar debe de permitir a todos os galegos o acceso gratuíto ao ensino superior, e a traves del, ao acceso a postos de direición. O programa de todos os estabelecementos de ensino debe de ser adaptado á realidade social e nacional. O espírito galego debe de ser inculcado na escola desde o uso da razón. Pedimos que o Estado cubra todos os gastos da educación dos/as galegos/as, asi como do material preciso para adquirir os coñecimentos.

18.- O estado debe preocupar-se de mellorar a saúde pública mediante a protección da parella e a descendéncia se a tiveren, da proibición do traballo dos menores, da introdución de médios específicos para desenvolver as aptitudes físicas a traves da obriga moral de practicar exercício físico, e a traves de apoio a todas as asociacións que se ocupen da educación física da mocidade.

19.- Pedimos a criación inmediata dun exército nacional galego.

20.- Pedimos a liberdade no seo do Estado de todas as adscripción ideolóxicas, na medida en que elas non supoñan un perigo na sua própria existéncia ou non atenten á existéncia física e espiritual da étnia galega. O Estado Galego actuara en base ao princípio de que o interese xeral prima sobre o interese particular, sen menoscabo do respeito aos direitos fundamentais dos cidadáns/as.

21.- Para levar todo isto a bo término, pedimos a criación dun poder central poderoso, a autoridade absoluta da vontade da maioria do povo galego sobre o destino da Nación, asi como a criación de Asembleas Populares nos distintos lugares da Pátria encargadas do cumprimento desta vontade.

voltar á principal

VOLTAR Á PRINCIPAL